Prfojekti

Projekti

2018./2019. mācību gadā Liepājas 3.pamatskola turpina dalību Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā  Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – “PuMPuRS”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. 

Liepājas 3.pamatskolā projekta ietvaros tiks nodrošināts individuāls konsultatīvais atbalsts skolēniem, lai mazinātu un novērstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus, kas saistīti ar mācību darbu / izglītības iestādes vidi, ģimeni, sociālo vidi un veselību 13 skolēniem.

Pagājušā mācību gadā individuāls konsultatīvais atbalsts bija nodrošināts 6 skolēniem.

Projekta mērķgrupa ir skolēni no 5. līdz 9.klasei.

Papildus informācija par projektu — http://www.pumpurs.lv/

Liepājas 3. pamatskola 2018./2019. mācību gada 2. semestrī turpina sniegt atbalstu skolēniem projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana” (ESF projekts nr. 8.3.4.0/16/I/001). 20 projektā iesaistītiem skolēniem ir izveidots individuālais plāns, kurā izvērtēti mācību pārtraukšanas riski un paredzēti pasākumi šo risku samazināšanai. 2018./2019. mācību gada 2. semestrī darbam ar mūsu skolēniem iesaistīti 16 pedagogi. Skolēni saņems mācību priekšmetu konsultācijas, kā arī psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas.

 

2019.gada 29.martā Kuldīgā notika Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) konference, kurā piedalījās visu Liepājas skolu projekta dalībnieki. Mūsu skolu konferencē pārstāvēja projekta koordinatore Sandra Anohina.
Projekts “PuMPuRS” jau otro gadu palīdz skolēniem un jauniešiem ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku un tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12.klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4.kursam.
Konferenču laikā izglītības iestāžu pārstāvjiem bija iespēja līdzdarboties un runāt par būtiskākajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem, kā arī par to, kā skolēni, pašvaldības, mācību iestādes, skolotāji, vecāki un aizbildņi var sadarboties, lai nodrošinātu ilgtspējīgu atbalsta sniegšanas mehānisma izveidi un darbību.
Konferencē tika pārrunāts par līdzšinējo projekta gaitu un ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidi priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai.

 

iepājas 3. pamatskola 2019./2020. mācību gadā turpina sniegt atbalstu skolēniem projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana” (ESF projekts nr. 8.3.4.0/16/I/001) ietvatos. Šajā gadā mācību priekšmetu konsultācijas saņems 25 skolēni. Visiem skolēniem ir izveidots individuālais plāns, kurā izvērtēti mācību pārtraukšanas riski un paredzēti pasākumi šo risku samazināšanai. 2019./2020. mācību gada 1. semestrī darbam ar mūsu skolēniem iesaistīti 16 pedagogi, kuri sniegs skolēniem konsultācijas matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, angļu valodā, dzimtajā valodā.