blur-board-game-challenge-209712

Informācija par personas datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas 3.pamatskola” (Liepājas pilsētas pašvaldība), Lazaretes iela 8, Liepāja, LV-3414, tālrunis 63456296, elektroniskā pasta adrese: 3psk@liepaja.edu.lv.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. 63422331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats:

  • Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts, Darba likums u.c. normatīvie akti, kas reglamentē darba tiesiskās attiecības);
  • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts) saņemot pretendenta pieteikumu Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt pretendenta saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi.

Personas datu iespējamie saņēmēji:

  • Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas 3.pamatskola” personāla speciālists (atlases procesa vadīšana),
  • Iestādes vadītājs, tiešais vadītājs un citi vadošie darbinieki atbilstoši kompetencei (kandidāta izvērtēšana attiecīgajam amatam);
  • Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas IT daļa (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu administrēšana).

Jūsu personas dati tiks glabāti 3 mēnešus pēc darbinieku atlases beigām.

Ja Jūsu CV tiks saņemts, kad nenotiek atlases process un tāds netiks uzsākts, tad Jūsu dati tiks glabāti 1 mēnesi.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

  1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot rakstisku pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.