blur-board-game-challenge-209712

Klašu audzinātāji

2023./2024.m.g.

  1. Ministru kabineta 27.11.2018. noteikumi Nr. 747 “Noteikumi par valsts un pamatizglītības standartu un pamatizglītības standartu paraugiem” https://likumi.lv/ta/id/303768-noteikumi-par-valsts-pamatizglitibas-standartu-un-pamatizglitibas-programmu-paraugiem
  2. Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumi Nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” https://likumi.lv/ta/id/283735-izglitojamo-audzinasanas-vadlinijas-un-informacijas-macibu-lidzeklu-materialu-un-macibu-un-audzinasanas-metozu-izvertesanas
  3. VISC metodiskie ieteikumi klases stundu programmas īstenošanai (2016.gads). https://registri.visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/metmat/ieteikumi_klases_st_progr_ist.pdf
  4. Ministru kabineta noteikumi 2009.gada 24.novembrī Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”.  https://likumi.lv/ta/id/201106-kartiba-kada-nodrosinama-izglitojamo-drosiba-izglitibas-iestades-un-to-organizetajos-pasakumos
  5. IZM ieteikumi izglītības procesa organizēšanai https://www.izm.gov.lv/lv/ieteikumi-izglitibas-procesa-organizesanai