Atbalsta komanda paredzēta, lai veiksmīgāk plānotu un organizētu pedagoģiski –  psiholoģisko darbu ar bērniem, kuriem ir nepieciešama palīdzība.

Atbalsta komandas speciālisti savas kompetences ietvaros veic pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu izglītojamajiem, ieskaitot viņu vecākus, pedagogus, skolas darbiniekus.

Atbalsta personāla modelis paredz koordinētu sadarbību starp komandas locekļiem, paredzot atbalstu sniedzošas un drošas vides nodrošināšanu pirmsskolas izglītības iestādē.

Atbalsta komandas sastāvā:

 • skolas logopēds,
 • skolas psihologs,
 • skolas medmāsa,
 • sociālais pedagogs,
 • speciālais pedagogs

Atbalsta komandas uzdevumi:

 • Koordinēt skolēnu pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās izpētes darbu pamatskolas izglītības iestādē.
 • Sniegt nepieciešamo atbalstu problēmsituāciju risināšanā izglītojamajiem un viņu vecākiem, un likumiskajiem pārstāvjiem, mācību priekšmetu skolotājiem un izglītības iestādes darbiniekiem
 • Nodrošināt veiksmīgu adaptācijas procesu 1.,4., klasēs skolā.
 • Izstrādāt, īstenot un izvērtēt izglītojamo individuālos izglītības plānus.
 • Organizēt nepieciešamo palīdzību bērniem un viņu vecākiem, skolotājiem, iestādes darbiniekiem.
 • Informēt izglītojamo vecākus par bērnu mācību sasniegumiem, adaptācijas periodu.
 • Sadarboties ar valsts institūcijām un pašvaldību institūcijām.
 • Apkopot informāciju, analizēt komandas darba pieredzi.

Atbalsta komandas mērķgrupas:

 • skolēni ar mācīšanās traucējumiem, garīgas attīstības traucējumiem,
 • skolēni, kuriem speciālists (logopēds, psihologs, speciālais pedagogs) ir konstatējis atbalsta pasākumu nepieciešamību,
 • skolēni, kuriem ir adaptācijas grūtības,
 • skolēni, kuriem ir daudz nepietiekamu vērtējumu,
 • skolēni, kuriem ir neattaisnoti kavējumi,
 • skolēni, kuri tika atstāti uz atkārtotu mācību gadu,
 • skolēnu vecāki, kas paši lūguši palīdzību kādam no atbalsta komandas speciālistiem.

Atbalsta komandas speciālistu kontakti:

 • Logopēde– Natālija Aļohina (telpa-1. stāvs, darba grafiks)

P. 13.00. – 16.30.

O. 7.50. – 8.50.

T. 13.00. – 16.30.

C. 13.00. – 16.00.

P. 13.00. – 15.00

 • Psihologs – Jeļena Mihailova (telpa- 2. stāvs, darba grafiks Pirmdiena 9.00-15.00, tel. nr.-26011456)
 • Speciālais pedagogs – Marina Silujanova (telpa-204.kab., darba grafiks P.-P. 8.40-15.00, tel-28218975)
 • Medmāsa –  Jeļena Jevtejeva (telpa blakus sporta zālei, darba grafiks P.-P. 8.30-16.00)
 • Sociālais pedagogs – Sintija  Gustsone (telpa-.3.stāvs, darba grafiks P.-8.30-14.00, O.-P- pēc pieraksta)

Skolas psihologs

Piedāvā skolēniem, skolotājiem un  vecākiem efektīvākas un veselīgākas metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas.

Palīdz izprast, kā bērna attīstība ietekmē viņa mācības un uzvedību.

Risina problēmas, kas apgrūtina veiksmīgu mācīšanās procesu.

Skolas medmāsa

Sniedz neatliekamo palīdzību skolēniem.

Veicina veselīgu dzīvesveidu un racionālu ēdināšanas ieviešanu skolā.

Sniedz konsultācijas skolēniem, vecākiem, skolotājiem par veselības risinājumiem.

Informē atbalsta komandas speciālistus par bērnu veselības stāvokli.

Prognozē iespējamo veselības traucējumu ietekmi uz izglītības procesu, izstrādā rekomendācijas.

Izvērtē epidemioloģisko situāciju un seko pasākumu izpildei.

Sociālais pedagogs

Veic bērnu un jauniešu tiesību ievērošanas pārraudzību izglītības iestādē un ģimenes sistēmā, kā arī  identificē sociālos riskus un novērtē to ietekmi uz izglītojamā sociālo prasmju attīstību.

Prognozē iespējamās grūtības mācībās un saskarsmē, novērtē esošo sociālo risku ietekmi uz izglītojamā pilnvērtīgu integrāciju sabiedrībā.

Veicina pozitīvu pārmaiņu ierosināšanu; aktualizē daudzlīmeņu sadarbības nepieciešamību veiksmīgai mērķu sasniegšanai.

Konsultē ģimenes un pedagogus par skolēnu sociālās pieredzes veidošanos.

Palīdz attīstīt sociālās iemaņas un dzīves prasmes.

Organizē profilaktiskus pasākumus.

Sadarbojas ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām.

Logopēds

Veic bērnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju.

Informē skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi.

Speciālais pedagogs

Realizē speciālās izglītības programmas atbilstoši bērna veselības stāvoklim  un attīstības līmenim.

Veic skolēnu pedagoģisko izpēti un sagatavo dokumentus pašvaldības un Valsts pedagoģiski  medicīniskajām komisijām. 

Sadarbojas ar atbalsta personālu, pedagogiem, citiem speciālistiem.

Sadarbojas ar  skolēnu vecākiem.

Rīcības shēma